מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2015

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2015

גליון עוסק פטור – 2015

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2015

טבלת מלאי – קובץ WORD