מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2016

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2016

דוח קופה קטנה וספירת שיקים

 

גליון עוסק פטור – 2016

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2016

טבלת מלאי – קובץ WORD