החל מ 1.1.2008 קיימת חובה לתשלום פנסיה לכל עובד במשק.

הצו מבחין בין עובד הנקלט לעבודה ויש הסדר פנסיה קיים (למשל ממעביד קודם, "הסדר פנסיוני מטיב") לבין עובד ללא פנסיה כלל.

הזכאות לפנסיה היא לאחר תקופת אכשרה מינימאלית:
בשנת 2008 – עובד שעבד לפחות 9 חודשים.
בשנת 2009 והלאה – עובד שעבד לפחות 6 חודשים.

עובד שמגיע עם פנסיה ממעביד קודם זכאי להמשך הפנסיה לאחר שלושה חודשי עבודה רטרוארקטיבית מתחילת עבודתו.

להלן טבלת ההפרשות לפי תאריך תחילת העבודה של העובד וכן הגידול בשיעור תשלומי הפנסיה עם השנים.

החל מיום

הפרשות מעביד -לתגמולים

הפרשות עובד לתגמולים

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

במהלך התקופה תוקן החוק וקבע שהחל משנת 2014 (1.1.2014) תועלה פנסית החובה ל 17.5% לפי החלוקה הבאה:

הפרשות מעביד לתגמולים

הפרשות עובד לתגמולים

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

קישור לצו המלא באתר משרד התמ"ס:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm